Kto kogo osądza?

Paweł Bartosik
1. Tzw. dowody historyczne i archeologiczne osądzają prawdziwość Biblii, czy Biblia osądza historię?
2. Kościół Jezusa Chrystusa osądza, które księgi są kanoniczne, czy to księgi kanoniczne (Biblia) osądzają, czy dana społeczność nosi cechy Kościoła i jest nim w rzeczywistości?
3. Człowiek osądza, co z wygłoszonego proroctwa powinno byś przyjęte, a co odrzucone, czy też proroctwo osądza człowieka, gdyż jest ono natchnionym Słowem samego Boga?
4. Teolog, Kościół, papież osądzają (w nieomylny sposób), która interpretacja Słowa Bożego jest właściwa, czy to Słowo Boże osądza ich interpretacje?
5. Człowiek sam osądza, co jest prawdą dla niego, czy to Prawda będzie sądziła człowieka?
6. Człowiek opisuje, kim jest Jezus, czy Jezus opisuje, kim jest człowiek?
7. Społeczeństwo ustala normy etyczne w danej kulturze, czy też normy etyczne (opisane przez Boga) osądzają społeczeństwo?
8. Społeczeństwo ustanawia, czym jest sprawiedliwość, czy też podlega zasadom sprawiedliwości (opisanym przez Boga w Jego Słowie)?
9. Państwo osądza twoje kwalifikacje i kompetencje jako rodzica, opiekuna i nauczyciela twoich dzieci, czy ty osądzasz kompetencje państwa w tych dziedzinach?
10. Rząd osądza, czego potrzebujesz jako obywatel państwa i jak te potrzeby zaspokoić, czy ty jako dorosły obywatel sam potrafisz to osądzić?
11. Prawo do wolności każdego człowieka określa, jaka jest granica ingerencji Boga w życie ludzkie, czy to Bóg stwarza człowieka i określa, czym jest wolność i czyni, co chce w życiu ludzi?
12. Człowiek osądza, jaki Bóg jest bardziej lub mniej sprawiedliwy, bardziej lub mniej dobry – czy to Bóg osądza, który człowiek jest mniej lub bardziej sprawiedliwy (sam stanowiąc o tym, czym sprawiedliwość jest)?